dummybild

Logga in

 

Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2019
Plats: Älvsjömässan, Stockholm, lokal K22
Tid: 2019-11-15 kl. 15:00 (efter forskningsrapporterna)

Årsmötets öppnande
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av justeringspersoner (2 st)
4. Fastställande av dagordning för mötet
5. Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Frågan om Årsmötet är beslutsmässigt
8. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår.
9. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av årsavgift
12. Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.
13. Val av 2 revisorer jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår
14. Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
15. Ordförande och/eller sekreterarens rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår
16. Föreliggande frågor
17. Övriga ärenden

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Svenska Endodontiföreningen genom ordf Helena Fransson
 

Copyright © 2020 Svenska endodontiföreningen