dummybild

Logga in

 

Dagordning Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2017-11-15 
Plats: Sal A7 ,Älvsjömässan, Stockholm, Riksstämman 
Tid: 16:15 (Efter föreläsningen: Användning och missbruk av antibiotika 
inom endodonti med Gunnar Dahlén och Luis E Chávez de Paz 
 
1. Ordföranden förklarar årsmötet öppnat 
2. Val av ordförande för årsmötet 
3. Val av sekreterare för årsmötet 
4. Val av justeringsmän (2 st) 
5. Fastställande av dagordning för mötet 
6. Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst 
7. Fastställande av föredragningslista 
8. Frågan om årsmötet är beslutsmässigt 
9. Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst 
10. Kassörens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår. 
11. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Fastställande av årsavgift 
14. Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår. 
15. Val av revisor jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår 
16. Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår 
17. Ordförandens rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår 
18. Föreliggande frågor 
19. Övriga ärenden 
 
VÄLKOMNA! 
 
Svenska endodontiföreningens styrelse genom ordf Charlotte Ulin

Svenska Endodontiföreningens styrelse genom ordf Charlotte Ulin

Copyright © 2020 Svenska endodontiföreningen