dummybild

Logga in

 

Dagordning Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2016-11-16

Plats: A9, Älvsjömässan, Stockholm, Riksstämman

Tid: 15:15   (Direkt efter föreläsningen: Endodontisk diagnostik – Vad är apikal parodontit?)

1.    Ordföranden förklarar årsmötet öppnat

2.    Val av ordförande för årsmötet

3.    Val av sekreterare för årsmötet

4.    Val av två justeringsmän

5.    Fastställande av dagordning för mötet 

6.    Fastställande av röstlängd samt mötets beslutsmässighet

7.    Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst

8.    Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår

9.    Kassörens rapport för föregående och innevarande år

10. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

12. Fastställande av årsavgift

13. Val av ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår

16. Ordförande och/eller sekreterarens rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår

17. Föreliggande frågor

18. Övriga ärenden

VÄLKOMNA!

Svenska Endodontiföreningens styrelse genom ordf Charlotte Ulin

Copyright © 2020 Svenska endodontiföreningen