dummybild

Logga in

 

Dagordning Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2015-11-11

Plats: Ågrenska Villan, Göteborg

Tid: ca 17:00

  1. 1. Ordföranden förklarar årsmötet öppnat
  2. 2. Val av ordförande för årsmötet
  3. 3. Val av sekreterare för årsmötet
  4. 4. Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst
  5. 5. Fastställande av föredragningslista
  6. 6. Frågan om årsmötet är beslutsmässigt
  7. 7. Val av justeringsmän (2 st)
  8. 8. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår.
  9. 9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
  10. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  11. 11. Kassörens rapport för föregående och innevarande år
  12. 12. Fastställande av årsavgift
  13. 13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
  14. 14. Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår
  15. 15. Val av valnämnd för nästkommande verksamhetsår
  16. 16. Ordförande och/eller sekreterarens rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår
  17. 17. Föreliggande frågor
  18.       A: Förslag från styrelsen: Bildande av kommitté för Internetodontologi
  19.       B: Förslag från styrelsen: Bildande av kommitté för ST-utbildning i endodonti
  20. 18. Övriga ärenden
 1. VÄLKOMNA!

  Svenska endodontiföreningens styrelse genom ordf Charlotte Ulin

   

Copyright © 2020 Svenska endodontiföreningen